Algemene voorwaarden Duurzame Dame

Definities

 1. Duurzame Dame: Duurzame Dame, gevestigd te Kampen onder KvK nr. [nader in te vullen].
 2. Klant: degene met wie Duurzame Dame een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Duurzame Dame en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Duurzame Dame.
 2. Partijen kunnen allen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Duurzame Dame hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders aangegeven.
 2. Alle prijzen die Duurzame Dame hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Duurzame Dame te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Duurzame Dame vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Duurzame Dame, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Duurzame Dame een totaal bedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vast prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Duurzame Dame is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Duurzame Dame heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Duurzame Dame prijsaanpassingen meedelen met de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Duurzame Dame op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Duurzame Dame gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Duurzame Dame
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Duurzame Dame haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Duurzame Dame op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Duurzame Dame, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Duurzame Dame te betalen.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Duurzame Dame te verrekenen met een vordering op Duurzame Dame.  

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • Zaken van Duurzame Dame die bij de klant aanwezig zijn
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Duurzame Dame de polis van deze verzekeringen ter inzage

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Duurzame Dame enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Duurzame Dame voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Duurzame Dame heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Duurzame Dame tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Duurzame Dame.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Duurzame Dame de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Duurzame Dame redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Duurzame Dame en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor een duur van gebruikelijk 6 weken, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na verloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Duurzame Dame schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom

 1. Duurzame Dame behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, geschriften, tekeningen, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duurzame Dame (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant gaat verantwoordelijk om informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Duurzame Dame ontvangt.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Duurzame Dame waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Duurzame Dame schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien e De andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de partijen consument dan bedraagt deze boete €1000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000
 2. daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van in het lid één genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Psycholoog Nelleke waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Duurzame Dame tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Psycholoog Nelleke afgeleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Duurzame Dame afgeleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan het geen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Duurzame Dame daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Duurzame Dame uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Duurzame Dame in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op oplopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Duurzame Dame gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling een schriftelijk kenbaar te maken aan Duurzame Dame.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Duurzame Dame ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Duurzame Dame een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Duurzame Dame verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Duurzame Dame

 1. Duurzame Dame is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Duurzame Dame aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Duurzame Dame is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Duurzame Dame aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijving op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/ of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Duurzame Dame elke vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Duurzame Dame toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Psycholoog Nelleke niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Duurzame Dame in verzuim is.
 3. Duurzame Dame heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dan wel indien Psycholoog Nelleke kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zou kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel in 6:75 Burgerlijk Wetboek boek geldt dat een tekortkoming van Duurzame Dame in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Psycholoog Nelleke kan worden toegerekend in een van de wil van Duurzame Dame onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van af van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Duurzame Dame kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden dan ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien een overmachtssituatie voordoet waardoor Duurzame Dame een of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Duurzame Dame er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Duurzame Dame is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Duurzame Dame Is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Duurzame Dame zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Duurzame Dame.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar eerst wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Duurzame Dame bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Duurzame Dame is gevestigd/ praktijk houdt slechts kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 11 november 2020 | Bijgewerkt 05-07-2022